Google Tag Manager (noscript) -->

PEEK plastic solutions | YBP

BÁO CÁO NHIỆM VỤ VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI
BÁO CÁO NHIỆM VỤ VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Để cung cấp các giải pháp polymer tiên tiến nhằm nâng cao hiệu suất của các sản phẩm và quy trình của khách hàng của chúng tôi.

Thế mạnh của chúng tôi là chuyên môn kỹ thuật, dịch vụ khách hàng đặc biệt và khả năng xử lý rộng rãi bao gồm phát triển sản phẩm và quy trình, ép đùn, ép phun và gia công chính xác.

Ngoài ra, chúng tôi:

Tôn trọng các cam kết của chúng tôi. Thanh toán tất cả các khoản nợ chỉ trong thời hạn.
Sản xuất an toàn chất lượng sản phẩm và giao hàng đúng thời gian.
Đạt được đủ lợi nhuận để tài trợ cho sự phát triển của công ty và cung cấp các nguồn lực cần thiết để đạt được các mục tiêu khác.
Hãy để sự phát triển chỉ bị giới hạn bởi lợi nhuận và khả năng của chúng tôi trong việc xác định, phát triển và sản xuất các sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
Hãy là những người quản lý tốt môi trường của chúng ta và là tài sản cho cộng đồng của chúng ta.
Hãy ban cho tất cả mọi người tình yêu thương, sự tôn trọng và sự trung thực để sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong trái tim chúng ta có thể hiển nhiên cho tất cả mọi người, và qua sự trưởng thành của chúng ta, sự hiện diện này được mở rộng.